๑ โครงการที่นำเสนอต้องเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ หรือรัชกาลปัจจุบัน

Scroll to top