📝 ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

     “มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้รับรางวัลพระราชทาน และทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้”  

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารถ แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๐๖

ติดต่อเราที่ …โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐

ด้านที่ ๑

คุณภาพผู้เรียน

ด้านที่ ๒

การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

ด้านที่ ๓

การบริหารและการจัดการศึกษา

ด้านที่ ๔

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ด้านที่ ๕

ความดีเด่นของสถานศึกษา

Scroll to top